Acharya Sabha —

Graced the Acharya Sabha during his lifetime.